กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: กลยุทธ์การพัฒนาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกล้วยและ ผลิตภัณฑ์กล้วยในภาคเหนือตอนล่าง

454

กลยุทธ์การพัฒนาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกล้วยและ ผลิตภัณฑ์กล้วยในภาคเหนือตอนล่าง

วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, คมกริช จันทะคัด , อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
>> Download ebook <<

กล้วยเป็นพืชที่เกษตรกรไทยรู้จักเป็นอย่างดี ปลูกได้ง่ายเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี รวมถึง
ยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทุกส่วน เกษตรกรสามารถปลูกกล้วยเพื่อ
นำผลผลิตไปจำหน่ายหรือนำมาเพิ่มคุณค่าโดยการแปรรูป บทความนี้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรค โอกาสการพัฒนา
และข้อจำกัดในการพัฒนากลยุทธ์โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกล้วยและผลิตภัณฑ์กล้วย ในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยพิจารณาตามแผนแม่บท เริ่มตั้งแต่ การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน การแปรรูปเพื่อ
เพิ่มและสร้างคุณค่า การพัฒนาระบบตลาด และการสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการ
ดำเนินงานธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่อุปทานและมีการพัฒนาในรูปแบบเครือข่าย
(Cluster Development) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์
สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกล้วยต่อไป