กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: กลยุทธ์การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

884

กลยุทธ์การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์, นายเสกสรรค์ บัวระภา, นายรังสฤษฏ์ สุทธิคุณ
>> Download ebook <<

บทความนี้นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมขิงดองในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยได้วิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) และนำเสนอแผนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของขิงดอง
เพื่อการส่งออกด้วยการหาทำเลสถานที่ตั้งโรงงานขิงดองที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความ
ปลอดภัยและการลดต้นทุนในด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมขิงดอง ในการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมโดย
ประยุกต์เทคนิควิธี Center of Gravity การคำนวณได้กำหนดค่าน้ำหนักของปริมาณขิงอ่อนที่แต่ละอำเภอที่
นำส่งโรงงาน ปริมาณเกลือที่นำมาใช้ในการดองขิง และปริมาณขิงดองที่ถูกส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง โดย
พิจารณาจากจำนวนเที่ยวของการขนส่งขิงอ่อน เกลือและขิงดองตามลำดับ ในการอ้างอิงระบบพิกัดจุด จะอาศัย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Graphic Information System : GIS) โปรแกรมแผนที่ MapMagic ในการระบุ
ตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้ได้ทำเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์