กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้หลักการคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหาร

778

การประยุกต์ใช้หลักการคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหาร

ชัยวัฒน์ เจริญรัตน์ , อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ , เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
>> Download ebook <<

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการดำเนินธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางซึ่งประสบปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบใน
การประกอบการที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยได้ประยุกต์ใช้หลักการการบริหารงานคุณภาพและการจัดการโลจิ
สติกส์เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของลูกค้า เมื่อทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่สูงขึ้นของ
สถานประกอบการที่เป็นกรณีศึกษาพบว่าเป็นผลจากปัญหาการจัดการและบริหารสินค้าคงคลัง จึงทำการหา
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจจากการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) หากระบวนการที่มีความสำคัญ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) รวมทั้ง
การหาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา นอกจากนี้ยังได้พัฒนากลไกป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ของ
กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ (Order Processing) โดยได้พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบจัดการสินค้าคงคลังผ่านการ
ไหลของสารสนเทศ (Information) บนกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อของร้านอาหาร งานวิจัยนี้เสนอแนวคิดใน
การแก้ไขการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ของธุรกิจบริการโดยการประยุกต์การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค
ทางด้านคุณภาพ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและผู้สนใจอื่นๆ ต่อไป