กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: แนวโน้มการใช้มาตรฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

509

แนวโน้มการใช้มาตรฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

ปรีชา พันธุมสินชัย,วัชรภรณ์ สุริยาภิวัฒน์,ประจิต หาวัตร,ศรัณย์ ชูเกียรติ,ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล,นฤมล ขันทครุฑ
>> Download ebook <<