กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ห่วงโซ่มูลค่ากับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย

621

ห่วงโซ่มูลค่ากับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย

อภิชัย โคตะนันท์,พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และจรัส ปทุมนากุล
>> Download ebook <<