กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ระบบโลจิสติกส์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปหลังจากไทยไปจีนภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

615

ระบบโลจิสติกส์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปหลังจากไทยไปจีนภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ฐิติการต์ ชัยพิชิต,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
>> Download ebook <<