กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ระบบจำลองในการวางผังการผลิตระดับโรงงานด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการขนส่งภายในโรงงานที่เหมาะสม

733

ระบบจำลองในการวางผังการผลิตระดับโรงงานด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการขนส่งภายในโรงงานที่เหมาะสม

สุเทพ บุตรดี , ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ , ภาคภูมิ วันดี
>> Download ebook <<

ระบบการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายน้องบริษัทเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการผลิต การมีระบบกาจัดการขนส่งสินค้าที่ดีสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเพราะว่าปริมาณที่สั่งผลิตมีขนาดเล็กลง การจำลองการวางผังการผลิตระดับโรงงานได้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงและทดสอบการตัดสินใจก่อนที่จะมีการผลิตจริง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบการจำลองการวางผังการผลิตระดับโรงงานที่มีผลต่อการขนถ่ายวัตถุดิบจากคลังไปยังหน่วยการผลิต และจากหน่วยการผลิตไปยังคลังสินค้าสำเร็จรูป ระบบการจำลองการวางผังนั้นได้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระบบการจัดการผลิตในระดับโรงงาน ระบบนี้ได้พัฒนามาจากโปรแกรมVisual Basic และใช้โปรแกรม Microsoft Access เป็นฐานข้อมูล โดยที่มี RFID เป็นตัวเชื่อต่อและส่งถ่ายข้อมูลรถ AGV ที่จำลองขึ้นมานั้นจะแสดงให้เห็นถึงการขนถ่ายภายในโรงงาน ข้อมูลการสั่งผลิตจะถูกป้อนเข้าไปสู่ในระบบจากนั้นระบบจะตัดสินใจหาเส้นทางการผลิตและขนถ่ายสินค้าที่เหมาะสม สุดท้ายนี้ระบบจะทำการตรวจสอบและรายงานเส้นทางการขนถ่ายสินค้าที่เหมาะสมกับการวางแผนการผลิตและการสั่งผลิตในแต่ละวัน