กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรี

253

มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรี

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล
>> Download ebook <<