กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ

600

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ

ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ
>> Download ebook <<

จากผลการศึกษาของสำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และการสำรวจปรากฏการณ์ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสังคมพบว่า     สถานการณ์การกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่อไปนี้ อ่านไฟล์แนบเพิ่มเติม