กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา

493

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา

อ.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
>> Download ebook <<

ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่ชั้นระดับเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ชั้นประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายรวมทั้งอุดมศึกษา เนื่องจากค่านิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยผู้ปกครองไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาในการเดินทางมาเรียนว่าต้องใช้เวลามากเกินไป ซึ่งส่งผลให้บุตรหลานของตนเองเกิดความเหนื่อยล้า และความไม่อยากศึกษาเล่าเรียนได้ในภายหลังหรือการส่งบุตรหลานเรียนพิเศษ กวดวิชาในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้สอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและในบางครั้งก็กำหนดหรือเลือกคณะวิชาเข้าเรียนให้ด้วย  โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถ ความถนัด และการรักในสาขาวิชาที่บุตรหลานต้องการที่จะศึกษาเล่าเรียน  ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกให้เรียนโดยไม่สอบถามความต้องการของบุตรหลาน ว่าต้องการเลือกเรียนด้านใด  ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมากับบุตรหลานในภายหลัง เช่น เรียนได้แต่ไม่ดีเท่าทีควร เพราะเรียนด้วยใจไม่ได้ชอบหรือรักในสาขาวิชานี้         หรือเกิดความไม่สนใจในการเรียน (เพราะถูกบังคับให้เรียน) จากความไม่สนใจและความไม่ชอบในสาขาที่เรียนก็ดี  หรือเรียนในสาขาที่ตนไม่ถนัด พร้อมกับการที่เคยถูกบังคับให้เรียนมาอย่างหนักในตอนสมัยอยู่มัธยมต้นและปลายนั้น การเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะมีความอิสระมาก เพราะไม่มีอาจารย์คอยบังคับให้เข้าชั้นเรียน แต่นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบตนเอง ในด้านการศึกษาเช่น การทำการบ้านหรือทำรายงาน นักศึกษาคนใดไม่สามารถบังคับตนเองให้เกิดความรับผิดชอบในการศึกษา หรือแบ่งเวลาในการศึกษาไม่ถูกต้อง นักศึกษาผู้นั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาในขณะที่ทำการศึกษา ซึ่งปัญหาที่พบเห็นนั้นมีมากมาย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะปัญหาของการคัดลอกการบ้าน