กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ความรู้และทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการต้องการ

451

ความรู้และทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการต้องการ

สุดาวีณ์ นันทวิภาวงศ์,ลดาทิพย์ รัตนผล,อัศมาพร บานแย้ม,แพรวพร จักรภีร์ศิริสุข,สถาพร โอภาสานนท์
>> Download ebook <<