กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย

470

การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย

อาจารย์สมพร ปานยินดี
>> Download ebook <<

สำหรับประเทศไทยกว่าร้อยละ 95 ของธุรกิจเอกชนเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสำคัญ กับระบบ เศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้แข่งขันได้กับประเทศต่าง ๆ ในโลก และเป็นผู้ที่สร้างให้เกิดรายได้ ให้กับท้องถิ่น และประเทศ ในโลกยุคปัจจุบัน SMEs จำเป็นต้องมีศักยภาพพร้อมรับกับการปรับตัวภายใต้บริบทของโลกาภิวัฒน์ และแนวคิดของการเชื่อมโยงสู่ท้องถิ่น (Local Link)  และการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ (Global Reach) ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ปัญหาที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังประสบอยู่ คือ ขาดการจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อจำกัดด้านการตลาด และที่สำคัญคือการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2548)