กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การออกแบบผังโรงงาน ที่สามารถกำหนดขนาดของแผนกต่างๆและขนาดของพื้นที่โรงงานด้วยวิธีพันธุกรรม

610

การออกแบบผังโรงงาน ที่สามารถกำหนดขนาดของแผนกต่างๆและขนาดของพื้นที่โรงงานด้วยวิธีพันธุกรรม

สุจิเวท สินคีรี ,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
>> Download ebook <<