กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

767

การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุฑามาศ ตรีมงคล ,วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
>> Download ebook <<

ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยการที่ผู้ผลิตเป็นผู้ดูแลแทนผู้ซื้อหรือ ระบบVMI (Vendor Managed
Inventory) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย องค์การเภสัชกรรมได้นำระบบ VMI มาใช้โดย
หวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประเมิน
การนำระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI มาใช้ในการบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลพื้นที่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพื่อเสนอการวิเคราะห์แนว
ทางการประยุกต์และอุปสรรคในการนำระบบ VMI ไปใช้ในส่วนโครงการนำร่องขององค์การเภสัช ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ fill rate จะนำมาประเมินประสิทธิภาพในการนำระบบ VMI ไปใช้งาน