กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทย

457

การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทย

จุมพต สังข์ทอง,พัชราภรณ์ เนียมมณี
>> Download ebook <<