กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

463

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

ชมพูนุท ด้วงจันทร์,ชุติมา ไวศรายุทธ์,ปรารถนา ปรารถนาดี
>> Download ebook <<