กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหา การจัดการการขนส่งสินค้า กรณี มีข้อจำกัดด้านเวลา

606

การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหา การจัดการการขนส่งสินค้า กรณี มีข้อจำกัดด้านเวลา

จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์, ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
>> Download ebook <<

การจัดการทางด้านโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมด้านการขนส่งก็เป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมหลักของงานทางด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าโดยตรง อีกทั้งมีผลกระทบกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านระยะเวลาการส่งมอบ ผู้รับผิดชอบต้องตัดสินใจว่าจะจัดสินค้าของลูกค้ารายใด
ไว้ที่พาหนะคันใด และตารางการเดินทางของพาหนะแต่ละคันจะเดินทางไปลูกค้าแต่ละรายโดยมีลำดับการ
จัดส่งอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์นำวิธีเชิงพันธุกรรมมา
ใช้ในการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้า กรณี มีข้อจำกัดด้านเวลา” ซึ่งปัญหาที่ทำการวิจัยนี้ในการจัดการการ
ขนส่ง นอกจากจะพิจารณาลำดับการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ยังมีการพิจารณาเงื่อนไขด้านเวลาที่ลูกค้าแต่ละ
รายต้องการให้จัดส่งซึ่งแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังพิจารณาด้วยว่าในการจัดส่งนั้นควรจัดส่งเองหรือใช้ผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าจึงจะทำให้ต้นทุนโดยรวมต่ำที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำทฤษฎีอัลกอริทึมทางพันธุ
ศาสตร์ (Genetic Algorithms, GAs) มาใช้ในการแก้ปัญหา เนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีการแบบฮิวริสติกส์ที่
สามารถช่วยในการหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับปัญหาประเภทที่มีจำนวนคำตอบมากมายได้เป็นอย่างดี จาก
การทดลองใช้วิธีเชิงพันธุกรรมมาช่วยในการหาคำตอบในเรื่องของการจัดเส้นทางการขนส่ง พบว่าในเงื่อนไข
เดียวกันจะสามารถหาวิธีการขนส่งสินค้าได้ดีกว่าวิธีแบบ Saving Matrix ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีเชิงพันธุกรรม
สามารถนำมาใช้กับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ และยังสามารถใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ
เลือกเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้ต่ำลงได้อีกด้วย