กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานกรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

29

การพัฒนาเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานกรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กฤษณ์ ปัทมะโรจน์,ทวีสิน ศิริจินดามัย
>> Download ebook <<