กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาระบบการจัดการยาเม็ดในคลังยาของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

434

การพัฒนาระบบการจัดการยาเม็ดในคลังยาของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสริฐสรรค์ ศักดิ์ธงชัย,อรรถพล รังผึ้ง,ฐปนรรฆ์ ดิษสน,ธนกรณ์ สัตตบรรณมงคล,นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์
>> Download ebook <<