กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Model Shift) กรณีศึกษา:การขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบัง

705

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Model Shift) กรณีศึกษา:การขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบัง

เกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา,ปรัญญา ประกอบกิจ,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์
>> Download ebook <<