กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

406

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชนนิกานต์ รอดมรณ์,ตวงยศ สุภีกิตย์,กนกวรรณ กิ่งผดุง,ดวงพรรณ กริชชาญชัย
>> Download ebook <<