กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา:โรงงานขนมปังและเบเกอรี่

772

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา:โรงงานขนมปังและเบเกอรี่

ทศพล ประเสริฐโส,พรศิริ คำหล้า,รัชพล สุทัศนะจินดา,สุชนม์ แก้วมาตย์,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
>> Download ebook <<