กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้

712

โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้

นิกร ศิริวงศ์ไพศาลและคณะ
>> Download ebook <<

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานของตลาด รวมทั้งจัดทำกลยุทธ์สำหรับตลาดต่อการปรับตัวเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้ การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ของตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ โดยครอบคลุมการสำรวจกลุ่มผู้ซื้อหรือผู้มาใช้บริการ ผู้ขาย เกษตรกรที่ปลูกพืชผลและส่งให้ตลาด ปริมาณสินค้าหมุนเวียนในตลาด ทั้งปริมาณสินค้าไหลเข้า และปริมาณสินค้าไหลออก โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบถึงแหล่งบริโภค และข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ โดยวิธีการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งระบุตัวชี้วัดตามประเด็นการศึกษา 5 ประเด็นหลัก คือ(1) การเป็นศูนย์กลางการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร (2) การรวมกลุ่มเพื่อเข้ามาดำเนินการซื้อขายผลผลิตในตลาด (3) โครงสร้างพื้นฐาน (4) การส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและตะวันออกกลาง และ (5) ต้นทุนโลจิสติกส์ จากนั้นนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นประกอบกับ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมสมอง และข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนหนึ่งจะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทาน โดยแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นจะถูกนำมาใช้ในการวัดสมรรถนะต่อการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร และใช้ประกอบการจัดทำกลยุทธ์เพื่อนำเสนอให้กับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้บริหารตลาด ผลที่ได้จากงานวิจัย คือ กลยุทธ์ประกอบประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 การมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร กลยุทธ์ข้อที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์ข้อที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นลดต้นทุนค่าขนส่ง กลยุทธ์ข้อที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต กลยุทธ์ข้อที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการดำเนินการเพื่อการส่งออก กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด และกลยุทธ์ข้อที่ 7 การจัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ โดยกลยุทธ์ในแต่ละข้อจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ