กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โครงการการพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพ และการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

618

โครงการการพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพ และการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ และคณะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> Download ebook <<

โครงการ “การพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพและการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะทำงานของโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมจิตร อาจอินทร์ และนายวรพจน์ จักขุพันธ์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าว มีระยะเวลาดำเนินการวิจัย18 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2550 – มีนาคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ สำหรับข้าวหอมมะลิ ตลอดห่วงโซ่อุปทานจากเกษตรกร ผู้รับซื้อข้าวเปลือก/สหกรณ์การเกษตร โรงสี และผู้จำหน่าย เพื่อเป็นระบบต้นแบบการสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการสอบย้อนกลับระดับสากลรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ ประกอบด้วย 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทที่ 4 การพัฒนาและติดตั้งใช้งาน และ บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผล นอกจากรายงานบับสมบูรณ์นี้แล้ว คณะผู้วิจัยได้จัดทำเอกสารเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด คือ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้รองรับมาตรฐานการสอบย้อนกลับ และคู่มือการใช้โปรแกรมระบบสอบย้อนกลับ