Monday, 10 January 2011 08:24

เขตปลอดอากร

Written by

เขตปลอดอากร (Free Zone) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 2469

สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตปลอดอากร

 • Logistic distribution centre
 • Distribution centre
 • Partial clearance
 • Re-export centre
 • Break bulk charges
 • Consolidation shipment
 • Value add activity on request by customer
 • Storage
 • Etc.

1. Trading :

เป็นการนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทำสำเร็จรูป เข้ามาพักในเขต Free Zone เพื่อรอจำหน่ายไปยังประเทศอื่น

หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อการจำหน่าย มีลักษณะเป็นเสมือนโกดังสินค้า หรือโชว์รูมสินค้ารอจำหน่าย

ผลดี : ลดภาระภาษีสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการในระหว่างรอเจรจาต่อรองทางการค้า และสามารถนำส่งสินค้าได้รวดเร็ว

เช่น การนำสินค้าประเภทรถยนต์เข้ามาในระหว่างรอผลการเจรจาทางการค้า และสามารถส่งสินค้าได้ทันทีเมื่อเจรจาบรรลุผล

2. Break Bulking :

เป็นการนำสินค้าลอตท์ใหญ่ๆ  เข้ามาในเขต Free Zone เพื่อแบ่งแยกก่อนกระจายส่งยังภูมิภาคต่างๆ ตามคำสั่งซื้อ

หรือบางส่วนอาจนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ผลดี : ลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการ โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง  เช่น การนำสินค้าจากประเทศ

ในแถบยุโรปเข้ามาใน Free Zone ก่อนกระจายส่งต่อไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น

3. Grading and Sorting :

เป็นการนำสินค้ากลุ่มเดียวกันจำนวนมากๆ โดยอาจมาจากหลายแหล่งนำเข้ามาพักในเขต Free Zone เพื่อทำการคัดแยกตามหมวดหมู่ก่อนกระจายส่งยังเมืองปลายทางต่างๆ  เช่น ตามคุณภาพ, ตามกลุ่มความนิยม, ตามเส้นทางขนส่ง เป็นต้น

ผลดี : ลดภาระภาษีนำเข้า-ส่งออก ให้กับผู้ประกอบการ ในการนำสินค้าเข้ามาคัดแยกในราชอาณาจักร และนำออกไปยังเมืองปลายทางอีกครั้ง ซึ่งทำให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น

4. Repackaging and Relabeling :

เป็นการนำสินค้าจากหนึ่งแหล่ง หรือหลายแหล่งที่มา เข้ามาพักไว้ในเขต Free Zone เพื่อทำการบรรจุหีบห่อ หรือปิดฉลากใหม่ก่อนนำส่งยังเมืองปลายทางต่างๆ

ผลดี : อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า-ส่งออก โดยรับภาระภาษีเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต้องนำเข้า หรือส่งออกจริงๆ เท้านั้น

5. Partial :

เป็นการนำเข้าสินค้า (นำเข้าปกติ) ที่มีลักษณะนำเข้าบางส่วนของ Lot (Partial) โดยแต่ละส่วนถูกนำเข้ามาไม่พร้อมกัน จึงนำส่วนที่มาก่อนไปพักไว้ในเขต Free Zone เพื่อรอส่วนที่เหลือจนครบจำนวนแล้วจึงนำสินค้าทั้งชุดเข้ามาในราชอาณาจักรอีกต่อหนึ่ง

ผลดี : ทำให้ตรวจสอบการนำเข้าของสินค้าสะดวกขึ้น ผู้ประกอบการไม่ต้องเสี่ยงกับการรับภาระภาษีนำเข้าให้กับสินค้าที่ไม่ครบจำนวน

6. Combine Cargo :

เป็นการนำสินค้าที่มีลักษณะเป็นชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบของสินค้าอื่น จากแหล่งต่างๆ มาพักไว้ในเขต Free Zone เพื่อนำมาประกอบ

เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ก่อนนำส่งกระจายยังเมืองปลายทางที่ต้องการ

ผลดี : ลดต้นทุนการผลิตให้กับสินค้าที่มีลักษณะชิ้นส่วนถอดประกอบ เช่น ผู้ประกอบการอาจสั่งสินค้าที่มีค่าระวางบรรทุกต่ำจากแหล่งต่างๆ

ในต่างประเทศเข้ามาในเขต Free Zone เพื่อมาประกอบกับชิ้นส่วนหลักและมีค่าระวางบรรทุกสูงที่ส่งออกจากประเทศไทย (ส่งออกปกติ)

เข้าไปในเขต Free Zone เป็นการลดต้นทุนขนส่ง และต้นทุนภาษีนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านอื่น

ได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากร หากนำของที่มีกฎหมายบัญญัติ ให้ได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากรขณะ เมื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร  โดยถือว่าของ ดังกล่าว ได้ส่งออกนอกราชอาณาจักร      ในเวลาที่ได้นำของเช่นว่านี้เข้าไปในเขตปลอดอากร

ผู้นำเข้าสามารถขอคืนเงินอากรได้ หากนำของที่ได้รับสิทธิคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ แห่งกฎหมายศุลกากร เข้าไปในเขตปลอดอากร

โดยถือว่าได้ส่งของนั้นออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร

ของที่ส่งออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร หรือ เขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมฯ หรือ ของที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน หากนำเข้าไปในเขตปลอดอากรสามารถตัดบัญชีเพื่อยกเว้นอากรได้

โดยถือว่าได้ส่งของนั้นออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร

ให้ถือว่าเป็นการ นำของเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำเข้าสำเร็จใน เวลาที่นำของออกจากเขตปลอดอากร

 • เพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร หรือ
 • เพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ
 • เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) 2482 หรือ
 • เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น

การคำนวณค่าภาษี :-

ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากร (เพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร)

- ให้คำนวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของและพิกัดอัตรา

ศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไป

จากเขตปลอดอากร

- แต่ในกรณีที่ได้นำของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร (เพื่อใช้ร่วมในการผลิต)โดยของดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือ

ยกเว้นอากร ไม่ต้องนำราคาของดังกล่าวมาคำนวณค่าภาษี

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศกำหนด

ตัวอย่าง

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในเขตปลอดอากร 100 บาท ประกอบด้วย

วัตถุดิบในประเทศ 20 บาท

วัตถุดิบจากต่างประเทศ 70 บาท

ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิต 10 บาท

ราคาที่นำมาคำนวณภาษีศุลกากร = 100 - 20  =  80 บาท

อัตราอากรขาเข้า = 10%

ต้องชำระอากร = 80 x 10% = 8 บาท

*** มูลค่าสินค้าที่นำมาคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

= มูลค่าผลิตภัณฑ์ 100 บาท  +  อากรขาเข้า 8 บาท = 108 บาท

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพากร

 1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าจากต่างประเทศนำเข้าไปในเขต FZ ตามความใน ม.81(2)(8) แห่งประมวลรัษฎากร
 2. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร ตาม ม.81/1(6) แห่งประมวลรัษฎากรระหว่าง
 • ผู้ประกอบกิจการในเขตFZ ด้วยกันหรือต่างเขตกัน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บน กับผู้ประกอบกิจการในเขต FZ

การผ่านพิธีการใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเขตปลอดอากร

(I)  การนำของเข้ามาในราชอาณาจักร-เขตปลอดอากร-ส่งออก    นอกราชอาณาจักร

(II) การโอนย้ายเข้า-ออกจากเขตปลอดอากร

(III) การนำของออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการบริโภค หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น

เขตปลอดอากร (Free Zone) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 2469 ... อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อเขตปลอดอากร ... อ่านเพิ่มเติม

Monday, 10 January 2011 08:23

คลังสินค้าทัณฑ์บน

Written by

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ... อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมล่าสุด

 • เลขที่ : 19/2548  เรื่อง :  กำหนด พื้นที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...อ่านเพิ่มเติม

 

Monday, 10 January 2011 08:22

คืนอากรมาตรา 19 ทวิ

Written by

คืนอากรมาตรา 19 ทวิ

มาตรา 19 (Re-Export) และการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร ... อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการในระบบประกันลอย ... อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมล่าสุด

 • เลขที่ : 66/2551  เรื่อง :  การ คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ... อ่านเพิ่มเติม
 • เลขที่ : -(กค 0503/ว 657)  เรื่อง :  รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่รับค้ำประกันค่าภาษีอากร ตามมาตรา 19 ทวิ โดยวิธีวางประกันลอย*17 ธนาคาร ... อ่าเพิ่มเติม
 • เลขที่ : 70/2547  เรื่อง :  การ ส่งของที่ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยรีบด่วนก่อน ปฏิบัติพิธีการครบถ้วน และการนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักรหรือโอน เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)พ.ศ. 2482หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ กฎหมายอื่นโดยรีบด่วนก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน...อ่านเพิ่มเติม 1 2
 • เลขที่ : 28/2547  เรื่อง :  การ ขยายเวลาการส่งออก ไก่สด/เป็ดสด แช่เย็น/แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรุงจากเนื้อไก่/เป็ด ซึ่งขอคืนอากรวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นอาหารไก่/เป็ด และวัตถุดิบที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรุงจากเนื้อไก่/เป็ด ตามมาตรา 19 ทวิ ...อ่านเพิ่มเติม
 • เลขที่ : 73/2546  เรื่อง :  ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนให้แก่ผู้นำของเข้า ตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ...อ่านเพิ่มเติม 1 2
 • เลขที่ : 43/2544  เรื่อง :  แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการขอคืนอากรขาเข้า แก่วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นอาหารกุ้ง เพื่อส่งกุ้งหรือเนื้อกุ้งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 19 ทวิแห่งพ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ... อ่านเพิ่มเติม

 

ความตกลงภายใต้กรอบการค้า (Free Trade Agreement : FTA)

FTA เป็นคำที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงไม่นานมานี้ และมักจะใช้ทับศัพท์กันไปอย่างกลมกลืน ซึ่งกูรูแต่ละสาขาก็อาจจะให้ทัศนะที่แตกต่างกันอยู่บ้างในด้านความหมาย หรือคำจำกัดความ แต่จะกล่าวไปแล้วนัยสำคัญของ FTA นั้นมาจากกลุ่มคำ 2 กลุ่มคือ Free Trade Agreement และ Free Trade Area

เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด หรือเป็น 0 % และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การทำเขตการค้าเสรีในอดีตนั้น มักจะมุ่งเน้นไปที่ การเปิดเสรีด้าน สินค้า (Goods) โดยการลดภาษี และ อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (Non - Tariff Barrier) เป็นหลัก แต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้าน บริการ (Services) และการลงทุนด้วย

ทั้งนี้ การเจรจาทางด้านการค้าที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มการค้า หรือภายนอกระหว่างกลุ่มการค้าก็ตาม ซึ่งเมื่อบรรลุข้อตกลงก็มักจะมีบันทึก รายงาน หรือเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดที่ลงนามร่วมกันในระดับต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ร่วมกัน เกิดเป็นพันธกรณีระหว่างกัน ที่เรียกว่า วามตกลงทางด้านการค้า หรือ ความตกลงภายใต้กรอบการค้า (Free Trade Agreement: FTA) ซึ่งก็หมายรวมถึง FTA เช่นเดียวกัน

ความคืบหน้าการเจรจาการค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) .... อ่านเพิ่มเติม

ของนำเข้าชั่วคราวตาม อนุสัญญา เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)

คือ การใช้ระบบเอกสารอันเป็นที่ยอมรับทางด้านศุลกากรระหว่างประเทศที่ออก และค้ำประกันโดย องค์กรทางการค้าของประเทศนั้นๆ อาทิเช่น สภาหอการค้าฯ เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินำกลับ เอกสารผ่านแดน และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาชั่วคราว โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าประเทศปลายทาง ภายใต้อนุสัญญาศุลกากรสากลว่าด้วยเอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) การนำของเข้าชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๐๔... อ่านเพิ่มเติม

ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย - สหภาพยุโรป

1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพฯ ประกาศเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยมีคณะกรรมการร่วมจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป (Joint Committee for ASEAN-EU FTA) ทำหน้าที่ควบคุมการเจรจาในภาพรวม ซึ่งคณะกรรมการร่วมฯ ได้มีการหารือแล้วรวม 7 ครั้ง .... อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
www. thaifta.com

ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน +6

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AEM-METI) และ AEM+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ญี่ปุ่นเสนอให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุ่มประเทศ East Asia Summit (EAS ประกอบด้วยอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ซึ่งเป็น FTA ระหว่าง ประเทศอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์).... อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
www. thaifta.com

ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน +3

ในการประชุม Informal ASEAN Summit ครั้ง ที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนและประเทศ+3 (จีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น) ได้มีแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก (1st Joint Statement on East Asia Cooperation) เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน สังคม วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนา ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับประเทศ+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ... อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
www. thaifta.com

ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี บิมสเทค

BIMSTEC FTA ถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ของไทยสู่เอเชียใต้ เนื่องจาก BIMSTEC เป็น ตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 1,500 ล้านคน จึงมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งกระจายสินค้าส่งออกของไทย ที่มีความหลากหลายทั้งด้านคุณภาพและราคาของสินค้า นอกจากนี้ ไทยจะยังสามารถขยายขยายความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ในเอเชียใต้ ทั้ง บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียนเข้าด้วยกัน... อ่านเพิ่มเติม

สรุปกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMST ... อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
www. thaifta.com

Page 2 of 4