admin

admin

10-08-63

โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะในวิชาโลจิสติกส์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ "Cold Chain Logistics Competency" โดยมีนายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมจาก ๑๔ สถานศึกษา ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการจัดโดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน

๑.ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

๒.นายจิราวุธ ชอุ่มวณิชวัฒนา หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

๓. นายเจษฏา ศรีประทักษ์ ผู้จัดการบริษัท ตาตง จำกัด

๔. นายมุนินทร์ ลพบุรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าซีพีเอฟ อ.บางน้ำเปรี้ยว

๕. นายอนุชิต เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

#ขอขอบพระคุณ ทางสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

5-7/8/63

คุณวัลภา ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะLogistics ตามมาตรฐาน SCM/ITC ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น2 รร เอเซีย กทม. /โดย ดร.กฤษฏ์ ฉันทจ

Ms.Wallapa Stirachavarn, a President of Thai Federation on Logistics was cordially invited to address an Opening Ceremony of

Vocational Education International Standards for Logistics and Supply Chain skills Development Program at 2nd fl.King Thong Room, ASIA Hotel.

26-7-63 

“ภาพประทับใจ”คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญจากทีมบริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการสัมภาษณ์ในรายการ คิดการณ์ใหม่ จากสถานีไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นเนื้อหารายการเทป “อุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ร่วม กับแขกรับเชิญ 2ท่านคือ ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA และคุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์โดยการถ่ายทำบันทึกเทป ณ Studio  อาคาร A สถานีไทยพีบีเอส

#Hot Issue! ในบริบทของการเตรียมตัวด้วย New normal หลัง Covid-19

 #สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ณ ปัจจุบันและอนาคต

#แนวโน้มในการใช้บริการโลจิสติกส์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

17/6/63 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ตึกเพิร์ลแบงก์ค็อก กรุงเทพ

#หลังการVote คะแนน เป็นเอกฉันท์ อ.สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานฯและอ.พจมาน ภาษวัธน์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานฯ

#Congratulation

#ขอขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ขับเคลื่อนกำลังด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง(Continuous Development)

#keep walking

#Logisticsforall

04-08-63

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์กการมหาชน โดย ท่านอาจารย์สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ เป็นประธานคณะทำงานและประธานการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวและผ่านะบบZoom meeting

#Logistics&Supplychain

#capacitybuildingforLogistics&SC

17-7-63

คุณวัลภา สถิรชวาลประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย/ประธาน อ.กรอ.อศ.เป็นประธานที่ประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการรร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนา กําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน@รร ทาวน์อินทาว์น เพื่อสรุปผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

#อาชีวะชนคนสร้างชาติ

 

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) ประจำปี 2563

การประกวดรางวัล ELMA จัดขึ้นเพื่อผลักดันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระบบสากล และสามารถแข่งขันในเวทีการค้านานาชาติได้ในอนาคต โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA 2020 จะต้องผ่านการตรวจประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สมาพันธ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอิสระด้านการเงิน โดยมีการประเมินทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การพิจารณารายงาน (Report Assessment)  รอบที่ การพิจารณาการนำเสนอองค์กรและการตอบข้อซักถาม (Presentation Assessment) และรอบที่ 3 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (On - Site Assessment)สำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับคัดเลือกรับรางวัล ELMA ประจำปี 2563 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่


บริษัท วี.คาร์โก จำกัด สาขาผู้ให้บริการขนส่ง (Transportation Services) บริษัทคนไทยที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งสินค้ามาเป็นระยะเวลานาน มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน (transportation Management System: TMS) ที่สามารถตรวจสอบการส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำแบบ Real time (Real-time Tracking) ตลอดจนสามารถวางแผนและการจัดเส้นทาง มีระบบควบคุมการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) มีระบบ Vehicle Routing Planning: VRP เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทมีการวางแผนการตลาดเชิงรุก รวมถึงแผนการลงทุน

 

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมในด้าน Operation มีการจัดการด้านคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทำให้สามารถดูข้อมูลภายในคลังสินค้าแบบ Real Time และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเพิ่มการให้บริการในรูปแบบ Express way One Stop Services รวมถึงบริษัทมีการวางแผนงานในอนาคตที่ชัดเจน

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) มีการพัฒนาระบบ Cold Chain Management System (CCMS) ในการใช้งาน โดยการนำ Business intelligence เข้ามาประยุกต์กับระบบ CCMS เพื่อใช้นำเสนอและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบกับลูกค้าเพื่อการโอนถ่ายข้อมูลซึ่งกันโดยการใช้ระบบ CCMS Atlas มีการปรับปรุงห้องเก็บสินค้าจาก STACKING RACK  เป็น MOBILE  PALLET เพื่อตอบสนองการดำเนินการด้านการจัดเก็บสินค้า เพิ่มความรวดเร็วความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการรื้อหรือค้นหาสินค้า บริษัทมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นในการให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า


งานมอบรางวัล ELMA 2020 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามการประกวดรางวัล ELMA 2020 http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953 Line: @elmaaward Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เรียน   ผู้ประกอบการ 

เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2020 วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563   อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

                สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2563 (TILOG – LOGISTIX 2020)  

 

อัตราค่าสมัคร

ราคาพิเศษ  Early Bird

- พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 15,000 บาท 

หมดเขตรับสมัคร  30 เมษายน 2563

 

 ราคาปกติ

- พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 18,000 บาท 

หมดเขตรับสมัคร  15 มิถุนายน 2563

  

 หมายเหตุ

  - ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา 

 - พื้นที่มีจำนวนจำกัด

 

หมายเหตุ   ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความจำนง ตามไฟล์แนบด้านล่าง 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร แล้วส่งกลับมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 สอบถามรายละเอียด และจองคูหา  ติดต่อ  คุณหนึ่ง  083-2677848   Line id: nueng_ka

 Email :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

Website : www.thailog.org

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

วันที่  3 มกราคม 2563 ช่วงเช้า คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้บริหาร/ท่านที่ปรึกษาฯเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หน้าหอประชุม

เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่  1/2563 โดยมี นางพิรมล  เจริญเผ่า ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นางสาวปฐมาภรณ์  อุสาหะ ผู้แทนสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ ผู้แทนกรมประมง นางสาวพัชรินทร์  ธนกุลเศรษฐ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาววัลภา  สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นางสาวภิรมณ  เจริญศรี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาววิภาสินี  วังทะพันธ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกัลชิญา กาชเล้า ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายเจษฎา  ถาวรศักดิ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์  เกื้อกิจ ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาการส่งออกข้าวเหนียวมะม่วงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบติดตัวผู้โดยสาร มีหัวข้อสำคัญดังนี้
 
 1. เงื่อนไขกฎระเบียบการนำเข้า ข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบติดตัวผู้โดยสาร
 2. แนวทางปฏิบัติการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับมะม่วงไปยังสาธารณประชาชนจีน
 3. แผนการพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเกษตรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. การผลักดันโครงการพัฒนาการส่งออกข้าวเหนียวมะม่วงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบติดตัวผู้โดยสาร 
ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
07-01-2563 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 

DITP grants ELMA 2019 to 3 winners

for the achievement of their world-class logistics management practices

 

The Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce granted the Excellent Logistics Management Award 2019 or ELMA 2019 to “JPK Cold Storage Company Limited”, “Leo Global Logistics Public Company Limited”, and “ThaiSomdej Service Company Limited” for demonstrating their world-class logistics management practices.

 

Miss Banjongjitt Angsusingh, Director General of the Department of International Trade Promotion, revealed that DITP had organized the award presentation ceremony of the Excellent Logistics Management Award 2019 (ELMA 2019) for the 3 winners which were 1. JPK Cold Storage Company Limited in Warehousing Services, 2. Leo Global Logistics Public Company Limited inInternational Freight Forwarding Services, 3. ThaiSomdej Service Company Limited in Customs Brokerage Services

“DITP has been granting this Excellent Logistics Management Award (ELMA) to entrepreneurs for 13 years now. The award is aimed at stimulating Thai logistics service providers to improve their competitiveness in logistics management in order to achieve sustainable success in service excellence and be recognized internationally.” said Miss Banjongjitt

Mr. Jitchai Nimitpanya, Chief Executive Officer of JPK Cold Storage Company Limited, a professional service provider with over 6 years of experience for cold storage, temperature-controlled warehousing services, chilled and frozen storage, and duty-free warehouses, said “We are honored to have received this prestigious award and thankful for the valuable advice and recommendations from the judging committee which we can leverage on and become more competitive globally. One of our key strengths we believe has earned us this award is the development of our Cold Chain Management System or CCMS. CCMS is a single platform which seamlessly integrates every work function concerning our free-zone warehousing and cold storage with temperature ranging from -40 to +25 degrees Celsius. CCMS allows us to record any movement of all goods through barcoding system and radio-frequency identification (RFID) and track the current status of the goods in real-time minimizing possible errors and reducing manpower. The design of the system was to meet every type of storage needs for all customers.”

 

            Mr. Kettivit Sittisoontornwong, Chief Executive Officer/Founder of LEO Global Logistics Public Company Limited, one of Thailand’s leading total logistics service providers with over 29 years of experience offering worldwide service coverage, stated that, “LEO Global, who received ELMA in 2016, again decided to apply for this year’s award and as a result has been selected as the winner of ELMA 2019 in International Freight Forwarding Services category. Winning this distinguished award reflects our service excellence, boosts the company’s competitive advantage, and increases customer confidence.We believe that the continuous development of our in-house Cyber Freight Software Package (CSP) program is one of our company’s key strengths. In the past year, we developed our new in-house mobile application called “Book LEOY” allowing our customers to book our delivery services via their smartphones and tablets. This also results in a long-term cost reduction and a significant workload reduction for employees as booking process is easier and more convenient for our customers.”

Mr. Visarn Chansate, Managing Director of ThaiSomdej Service Company Limited, a Customs Brokerage Service Provider with over 49 years of experience stated that, “Last year, ThaiSomdej Service won ELMA 2018 in Customs Brokerage Services category. And for this 2nd consecutive year applying for ELMA, a prestigious award which is recognized both locally and internationally, we are honored to have been selected as an ELMA 2019 winner. Since 2018, we have leveraged our strengths from last year’s assessment and applied those valuable advice and recommendations from the committee to improve the company’s operations and management. While this year we have developed a new application called “Track & Trace” offering real-time status update with online accessibility. This program is mainly designed for our employees to be able to work more conveniently, quickly, and precisely resulting in prompt and accurate customs clearance and delivery.”

 

ELMA 2019 is categorized into 4 areas which are: (1) Transportation Services (2) Warehousing Services (3) International Freight Forwarding and Customs Brokerage Services (4) Third Party Logistics Services: 3PL.


 

 

 

 

 

 

 Page 1 of 7