ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Steering Committee ครั้งที่ 4/2558 โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุคสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุสาหกรรมในพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นวิทยากรการประชุมระดมสมองเรื่อง "วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1 สำนักงานคณะกรรมการวจัยแห่งชาติ (วช.) -ท่านวิทยากร…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและสมาคมต่างๆ ส่งบุคลากรด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark Standardization) จัดโดย กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องแกรนด์ซี มิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจากองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก
Rate this item
(0 votes)
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา เรื่อง โจทย์วิจัยและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตามกรอบทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ โดย รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ, ร.ศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ฯ เมื่อวันที่…
Last modified on Friday, 10 July 2015 13:07
Rate this item
(0 votes)
ELMA 2015 : Excellent Logistics Management Award 2015 รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สมัครเข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์(Excellent Logistics Management Award 2015 : ELMA 2015)
Rate this item
(0 votes)
พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ 7 หน่วยงาน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(1 Vote)
ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2015 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2015 วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ อาคาร…
Last modified on Friday, 03 July 2015 14:00
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาขีวะศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ. อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 1/2558@16 มี.ค.58 08:00-12:00น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ภาครัฐและเอกชน จากผู้เชี่ยวชาญอาชีวศึกษา, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, Global Logistics&Trade…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมคณะกรรมการประเมินและวิพากษ์งานวิจัยร่วมกับ ร.ศ.ศานิต เก้าเอี้ยน, ผอ.ดาเรศร์ กิตติโยภาส, ดร.นันท์ บุญยฉัตร์, ร.ศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล วันที่ 9-10 มีนาคม 58…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ผโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในการเสวนาวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" อภิปรายโดย -คุณธิดา พัทธธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ -…
Last modified on Thursday, 12 February 2015 17:56