ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา “ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย  วางยุทธศาสตร์ชาติสู่ CLMV" ครั้งที่ 3 นำการบิน-รถไฟไทยเป็นศูนย์กลางของ  AEC ในวันที่  17 สิงหาคม  2560  เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ฮอลล์   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา…
Rate this item
(0 votes)
   วันที่  6 กันยายน 2560  เวลา 13:00-17:00 น.คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร กำหนดการ 13:30-17:00 น. ประกอบด้วย 4กรอบวิจัย ดังต่อไปนี้ กรอบวิจัยที่ 1: กรอบวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กรอบวิจัยที่ 2: กรอบวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนและสินค้าข้ามแดน (ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง) กรอบวิจัยที่ 3: กรอบวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ กรอบวิจัยที่ 4: กรอบวิจัยด้าน Intelligent…
Rate this item
(0 votes)
เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  “One Belt One Road and Asian Connectivity”    วันศุกร์ที่ 17สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง NILE 4…
Rate this item
(0 votes)
    เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  “ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0.”   วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง NILE 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  …
Last modified on Wednesday, 23 August 2017 16:20
Rate this item
(0 votes)
  เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  "Innovation Supply Chain Logistics Management" ภายใต้แนวคิด Industry 4.0 วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง NILE…
Rate this item
(0 votes)
  เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ Research  for Logistics 4.0 ” “บทบาทงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0”  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00…
Last modified on Wednesday, 30 August 2017 10:29
Rate this item
(0 votes)
  ขอเชิญร่วมสัมมนา “Symposium 2017”  ภายใต้แนวคิด  A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ขอเชิญร่วมสัมมนา “Symposium 2017”  ภายใต้แนวคิด A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity…
Last modified on Friday, 11 August 2017 14:35
Rate this item
(1 Vote)
    หัวข้อสัมมนาภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2017 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา      หัวข้อสัมมนาภายในงาน…
Last modified on Thursday, 20 July 2017 14:18
Rate this item
(1 Vote)
      สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Innovation Supply Chain Logistics Management  4.0 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 9.00 – 15.00น. ณ…
Rate this item
(0 votes)
                               สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “One Belt…
Last modified on Friday, 14 July 2017 15:56
Rate this item
(0 votes)
  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระดับ TOEIC โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ และ Link Facebook ดังนี้ https://www.facebook.com/toptoeic/
Rate this item
(0 votes)
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานกิตติมศักดิ์  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่3 (พ.ศ.2560-2564) โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อเวลา 09:00น.. ณ ห้องกรกมล ชั้น2 โรงแรมกรกมล ชั้น2 หาโรงแรมเดอะสุโกศล…
Page 1 of 16