ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระดับ TOEIC โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ และ Link Facebook ดังนี้ https://www.facebook.com/toptoeic/
Rate this item
(0 votes)
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานกิตติมศักดิ์  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่3 (พ.ศ.2560-2564) โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อเวลา 09:00น.. ณ ห้องกรกมล ชั้น2 โรงแรมกรกมล ชั้น2 หาโรงแรมเดอะสุโกศล…
Rate this item
(0 votes)
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดร.ชุติมาพร  หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันโลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา"เสวนาทีดีอาร์ไอ-ACT"ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่นของรัฐบาล พล อ.ประยุทธ์ "โดย มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ   #ข้อตกลงคุณธรรม…
Rate this item
(0 votes)
    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คุณวัลภา สถิรชวาล  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก) ครั้งที่1/2560 เวลา9:30-12:00น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร1 กรมศุลกากร โดย ท่านสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานดำเนินการประชุม   #3…
Rate this item
(0 votes)
  ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2017 ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน   คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมแถลงข้อมูลในงานแถลงข่าว TILOG–LOGISTIX 2017 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์และประชุมรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน  โครงการวิจัย เรื่อง “การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559” โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรัญญา  ทองชาติ  สังกัด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการ  ขอนำส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบ  6  เดือน…
Rate this item
(0 votes)
  ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง เมื่อวันทีั่ 4-5 มีนาคม 2560 และวันที่…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ได้รับเชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำการประชุมการพัฒนาการขนส่งทางทะเลเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและส่งเสริมการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและภาคตะวันตกครั้งที่ 2 โดยทาง สนข.ร่วมกับกลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารประภาวิทย์  จัดโดย สหวิริยากรุ๊ป ท่านมารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม  
Rate this item
(0 votes)
    ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯ และคุณจรินทร ประสิทธิผล ผู้จัดการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับมอบหมายเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย ณ ห้อง คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น4 เวลา09:00-16:00น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม…
Rate this item
(0 votes)
  ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2017 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2017 วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ  อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม   ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร…
Last modified on Thursday, 04 May 2017 12:30
Rate this item
(0 votes)
  เปิดศักราชปี 2560   ด้วยบริบทของโลจิสติกส์ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำปรึกษาในการประชุมหารือ "โลจิสติกส์บางสะพาน" ณ ห้องโพแทช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีท่านผ.อ.ดวงกมล สุริยฉัตร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560…
Last modified on Tuesday, 10 January 2017 13:54
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางรับมือ #กรณีสายเดินเรือฮันจิน (Hanjin) หยุดให้บริการครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม50601 ชั้น6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 13:00-15:00 น. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม ในภาพข่าวกิจกรรม
Page 1 of 15