Friday, 08 January 2010 15:22

กิจกรรมของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของสมาพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ตามลำดับเวลาดังต่อไปนี้

ปี 2550

พฤศจิกายน 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ( กรมส่งเสริมการส่งออก ) กำหนดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่าง ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับและมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายเกริกกล้า สนธิมาศ / น.ส.วัลภา สถิรชวาล / และกัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ เป็นวิทยากรจากสมาพันธ์ฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการขนส่ง เชื่อมโยง

ตุลาคม 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงคมนาคม ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะ การเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานส่งเสริมธุรกิจ Business & franchise in Thailand 2007 และ( BFIT 2007 )เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเครือ ข่ายธุรกิจขนส่งสินค้า (บริษัท ไทยโลจิสติกส์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ) สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ(คบ ส.)

กันยายน 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรื่อแห่งประเทศ(สรท.) ออกบูทงาน Thailand international Logistics Fair 2007 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบทค บางนา สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากจากสำนักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐแลภาคเอกชน ในการพิจารณาและทบทวนแนวทางการขอฟื้นฟูองค์การการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) โดยมี นายเกริกกร้า สนธิมาศ / นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน และนายสุรทิน ธัญญผลิน เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือถึงโครงการบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ในต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( GMS : Economic Corridor ) จีน ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา

สิงหาคม 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือสามฝ่าย ไทย – ลาว – จีน ในการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3E สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่ตั้งจากสำนักงานนบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษา “ โครงการศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ( Model Shift ) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและ การขนส่ง ทางน้ำ” สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดอบรมโครงการ “การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการค้าในประเทศและต่างประเทศ การจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออก ” โดยมีวิทยากรจากสมาพันธ์ฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับคณะครูอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม อีกทั้งได้รับเกียรติจากทาง นายบุญยง พัวพงศธร ( ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส / ผู้บริหารฝ่ายวิเทศพาณิชย์ ) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และเอื้อเฟื้อสถานที่ทางธนาคารกสิกรไทย ให้คณะครูอาจารย์ได้เข้าเยี่ยมชม

กรกฏาคม 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมในกรอบความร่วมมือการอำนวยความ สะดวกด้านการค้า และธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT) ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้กรอกแนวทางของ United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT) สมา พันธ์โลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อหารือและเตรียมการสำหรับยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอด้านบริการของไทย ต่ออินเดีย ( FTA ไทย – อินเดีย )

มิถุนายน 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ ได้รับเชิญเป็นจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิง ปฎิบัติการสร้างเครือข่ายภาคการให้บริการโลจิสติกส์ “ The enchancement of International Trade Logistics Development in Greater Mekong Sub region forum” เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากการนิคมอุตสาหกรรม(กนอ.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ รองรับผังประเทศ สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทยและคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมสัมมนาและพบหารือทางธุรกิจ ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ของเวทีความร่วมมือเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา ( FEALAC )

พฤษภาคม 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์เพื่อนำเสนอ โครงการจัดตั้งเศรษฐกิจพื้นฐานของการไหลเวียนสินค้า ของเส้นทางหลักระหว่างประเทศ ( ตะวันออก – ตะวันตก ) : กรณีศึกษากลุ่ม BIMTEC และตะวันออกกลาง สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ทบวนผลกาศึกษาการพัฒนาการขนส่งชายฝั่งและลำน้ำ สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการปฎิบัติงานของที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงคมนาคม ให้เป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics โดยมี นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน และ นายยงยศ พรตปกรณ์ เป็นคณะกรรมการ สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและ บริการของประเทศ(คบส.) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทยและคณะกรรมการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวสระบุรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการขนส่งทางทะเล และการบริหารคลังสินค้า

เมษายน 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักกรรมาธิการ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ปัญหาด้านพิธีการศุลกากรและ ระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชน ในกระบวนการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม ( อาหารและอาหารสำเร็จรูป / เฟอร์นิเจอร์ / ปูนซีเมนต์ / ไม้ / อัญมณี และเครื่องประดับ / อาหารแช่เยือกแข็ง / ข้าว / เครื่องเรือนไทย ) โดยมี นายเกริกกล้า สนธิมาศ และน.ส.วัลภา สถิรชวาล เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

มีนาคม 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การคลังสินค้า (กระทรวงพาณิชย์) ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ร่างแผนการปฎิบัติการโลจิสติกส์ทางการค้าของข้าว

กุมภาพันธ์ 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อทำงานจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากกระทรวงคมนาคม ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแผนปฎิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2550 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักโลจิสติกส์การค้า ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจดังนี้

  • กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP)
  • กลุ่มการเงิน(ธนาคารและประกันภัย)
  • กลุ่มสินค้าเกษตร
  • กลุ่มสินค้าอาหาร
  • กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

ปี 2549

26 ธันวาคม 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข จัดการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานสรุปผลโครงการ Logistics Standard System ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ

20 พฤศจิกายน 2549 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Logistics Awareness ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ

18-19 พฤศจิกายน 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ของสมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าภาคอีสาน และงานมหกรรมยายยนต์โลจิสติกส์ไทย 2006 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

19 ตุลาคม 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมูลนิธิโลจิสติกส์และการขนส่ง (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามโครงการ Logistics Curriculums ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ

12-14 ตุลาคม 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ รองประธานสมาพันธ์ และประธานคณะกรรมการด้าน Public Relation and Communication ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ร่วมจัดงาน Thai-U.S. Logistics Fair & Symposium 2006 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ

13-19 กันยายน 2549 คณะกรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมเดินทางอบรมโครงการ “The Training Program on Logistics Policies for Thailand” ณ AOTS Tokyo Kenshu Center ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับฟังบรรยายแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศญี่ปุ่น แนวทางการดำเนินงานของ Japan Institute of Logistics System และเยี่ยมชมการประกอบการของภาคธุรกิจประเทศญี่ปุ่น

12-14 กันยายน 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร เข้าร่วมประชุมประจำปี Asian-Pacific Logistics Federation ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7 สิงหาคม 2549 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษา ต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคน ตามความต้องการของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

13-15 กรกฎาคม 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน “Thailand Logistics Fair 2006” โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

3 พฤษภาคม 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

19 พฤษภาคม 2549 รอง ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยคุณเตชะ บุณยะชัย จัดแถลงข่าวความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรและระบบการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้น

27-29 เมษายน 2549 กรรมการ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Asian-Pacific Logistics Federation (APLF) และได้นำคณะผู้แทนสมาชิกจากประเทศเกาหลีใต้ ทัศนศึกษาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

4 เมษายน 2549 ที่ประชุมสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยมีมติให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะทำงาน 6 คณะ เป็นคณะกรรมการ 4 คณะคือ คณะกรรมการด้าน Capacity Building คณะกรรมการด้าน Infrastructure & FTA Issue คณะกรรมการด้าน Supply Chain Management & Trade Facilitation คณะกรรมการด้าน Public Relations Communication

28 กุมภาพันธ์ 2549 ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส์แห่งชาติ

28 กุมภาพันธ์ 2549 ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส์แห่งชาติ

24 กุมภาพันธ์ –3 มีนาคม 2549 คณะกรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะกรรมการจัดงาน Thai-U.S. Logistics Fair & Symposium 2006 ได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประสานงานโครงการภายใต้ Trade Capacity Building และศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเอกชนสหรัฐ

22-26 กุมภาพันธ์ 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและคณะกรรมการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่ผู้สนใจทั่วไปภายในงาน “พลังอาชีวศึกษาสร้างชาติ: อา2006” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

26 มกราคม, 3, 10 กุมภาพันธ์ 2549 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยคุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้าน Capacity Building โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 ก.พ. 49 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย ผศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับโล จิสติกส์ ต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ ซึ่งมี ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นประธาน

19 มกราคม 2549 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การทำวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษาด้านโลจิสติกส์

9-13 มกราคม 2549 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยคุณเตชะ บุณยะชัย เข้าร่วมประชุม Trade Capacity Building ภายใต้การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าโครงการ Thai-U.S. Logistics Fair & Symposium 2006, Logistics Curriculum, Logistics Standard System และ Logistics Awareness

ปี 2548

22-23 พฤษจิกายน 2548 ประธาน สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นผู้แทนฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุม 2nd Singapore-Thailand Enhanced Economics Relationship (STEER II)ด้านความร่วมมือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

19 ตุลาคม 2548 กรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นการปรับปรุงแผนแม่บทโลจิสติกส์ของประเทศ

22 กันยายน 2548 กรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยคุณเตชะ บุณยะชัย เข้าร่วมการประชุม Trade Capacity Building และนำเสนอแผนงานโครงการ Thai-U.S. Logistics Fair & Symposium 2006, Logistics Curriculum, Logistics Standard System และ Logistics Awareness ต่อภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐ ณ กรุงวอชิงตันดีซี

30 สิงหาคม 2548 คณะ กรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้จัดให้มีพิธีการลงนามในธรรมนูญจัดตั้งสมาพันธ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 30สิงหาคม 2548เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ขององค์กรสมาชิกก่อตั้ง ในการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งภายในงานดังกล่าว ผู้แทนองค์กรสมาชิกก่อตั้งได้ร่วมลงนามในธรรมนูญโดยพร้อมเพรียงกัน

14-16 กรกฎาคม 2548 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่ผู้สนใจทั่วไป ในงาน “Thailand Logistics Fair 2005” จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

5 กรกฎาคม 2548 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะทำงานให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทโลจิสติกส์ของ ประเทศ โดยมีคณะทำงานและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานคือ คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประธานคณะทำงานคือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะทำงานด้าน Information Technology ประธานคณะทำงานคือ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย คณะทำงานด้าน Capacity Building ประธานคณะทำงานคือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คณะทำงานด้าน Logistics Service Provider ประธานคณะทำงานคือ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ คณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ประธานคณะทำงานคือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะทำงานด้านกฎระเบียบ ประธานคณะทำงานคือ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

10 พฤษภาคม 2548 ที่ ประชุมการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในฐานะของหน่วยงานภาคเอกชน ทำหน้าที่ในการรวบรวมและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกัปโลจิสติกส์ ในเรื่องการขนส่งคอนเทนเนอร์ กฎระเบียบด้านศุลกากร และข้อปัญหาอื่นๆ

พฤษภาคม 2548 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จัดทำข้อบังคับการบริหารเพื่อให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนระหว่างองค์กรสมาชิก

เมษายน 2548 สมา พันธ์โลจิสติกส์ไทย นำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศจำนวน 38 โครงการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

31 มีนาคม 2548 คณะ กรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2547

15 ธ.ค. 47 ที่ ประชุมหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2547 ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ ประเทศ และมีการจัดตั้งคณะทำงาน

24 พ.ย. 47 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นจ้าภาพจัดการประชุมหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2547

พ.ย. 47 หน่วยงานภาคเอกชนมีมติให้มีการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

17 มี.ค. 48 คณะ กรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับปลัดกระทรวงคมนาคม และ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

4, 8 มี.ค. 48 สภา ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำพันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยคุณเตชะ บุณยะชัย เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยใช้ Balance Scorecard

16 ก.พ. 48 ที่ประชุมหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2548 มีมติให้เปลี่ยนชื่อของความร่วมมือที่เกิดขึ้นว่า “สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย” หรือ “Thai Federation on Logistics”

Read 16486 times Last modified on Thursday, 28 February 2019 16:34

Latest from admin